Μαρμαρόσκονη

Περιγραφή

Η μαρμαρόσκονη έχει τις εξής χρήσεις:

Από 0,0 έως 0,150mm για στόκους σπατουλαρίσματος, αρμούς, από 0,150 έως 0,700mm για κόλλες πλακιδίων, από 0,700 έως 1,8mm για σοβάδες και διακόσμηση.