Ρυζάκι, μαρμαροψηφίδα

Περιγραφή

Χρησιμοποιείται κυρίως για παραγωγή ετοίμων κονιαμάτων, δομικών υλικών, κόλλες πλακιδίων, για προϊόντα τσιμέντου και ασβέστου.