Τσιμεντοσωλήνες

Αναλαμβάνουμε επίσης τεχνικά και δημόσια έργα, ο σχεδιασμός των οποίων γίνεται με σύγχρονες τεχνικές και μεθόδους που εκτελούνται από τα άρτια καταρτισμένο τεχνικό προσωπικό.

Λιμενικά έργα. Κατασκευή λιμένων, προβλητών, ανάπλαση ακτών, μεταφορά και τοποθέτηση τεχνητών και φυσικών ογκολίθων (μπλόκια)
Γεωτρήσεις και δειγματοληψίες βυθού
Υπερκατασκευές
Διανοίξεις δρόμων ασφαλτόστρωση τσιμεντόστρωση
Κατασκευές σχολείων
Κατασκευές πεζοδρομίων
Αντιπλημμυρικά έργα
Έργα πράσινου
Μεταφορές αδρανών υλικών

Περιγραφή

Η εταιρία μας εμπορεύεται τσιμεντοσωλήνες για τεχνικά έργα και αναλαμβάνει την ασφαλή μεταφορά τους.