Περιγραφή

Το alfa block είναι ανόργανο δομικό υλικό και ανήκει στην κατηγορία των δομικών στοιχείων κυψελωτού ή πορώδους μπετόν. Τα συστατικά του alfa block είναι τσιμέντο, υδράσβεστος, χαλαζιακή άμμος, γύψος.